Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů

1.1. Registrací v aplikaci PinCity potvrzuje uživatel, že je srozuměn s těmito podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu akceptuje.

1.2 Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejména GDPR.

1.3 Při registraci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky: jméno a příjmení a emailový kontakt. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení registrace, komentování projektů, zakládání občanských projektů a případná komunikace vztažená k občanskému projektu.

1.4 Při registraci má uživatel možnost poskytnout souhlas se zasíláním obchodních sdělení, a to formou opt-in. V tom případě:

  • 1.4.1 souhlasí s použitím svých osobních údajů také pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení ze strany Poskytovatele, ne však častěji, než 1x týdně.
  • 1.4.2 Souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat na [email protected].

1.5 Poskytovatel pro plnění licenční smlouvy používá služeb subdodavatelů. Osobní údaje mohou být ukládány ve třetích zemích. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Poskytovatel se subdodavateli uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů.

1.6 Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

1.7 Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

1.8 Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

1.9 Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit.

1.10 Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

1.11 Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

2. Práva a povinnosti mezi správcem a zpracovatelem (zpracovatelská smlouva)

 2.1 Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům klientů Uživatele zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. Uživatel je správcem těchto údajů.

2.2. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem stanovenými v čl. 2.3 – 2.5 těchto podmínek. Prostředky zpracování budou automatizované. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec stanovený těmito podmínkami.

2.3 Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat běžné osobní údaje klientů Uživatele, které Uživatel získal v souvislosti s vlastní obchodní činností, za účelemposkytování platformy PinCity formou licenční smlouvy.

2.4. Osobní údaje je možné zpracovávat pouze na pracovištích Poskytovatele nebo jeho subdodavatelů podle čl. 2.6 – 2.7 těchto podmínek, a to na území Evropské unie.

2.5. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje klientů Uživatele, to vše po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem a z uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

2.6 Uživatel uděluje povolení se zapojením subdodavatele jakožto dalšího zpracovatele podle čl. 28 odst. 2 GDPR. Poskytovatel musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách.

2.7. Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno v souladu s čl. 32 GDPR.

2.8 Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 1.6 a čl. 2.5 těchto podmínek. 

3.2 Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

3.3 Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Uživateli na jeho e-mailovou adresu.

3.4. Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: [email protected]

3.5 Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 3. 2020.

Menu